صنـــدوق ســرمـایـــــه ­گــــذاری اختصاصی بازار گردانی برلیان
ثبت شده به شماره 7040 نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیر تجاری
ثبت شده به شماره 12116 نزد سازمان بورس و اوراق بهادار
آغاز فعالیت: 1402/۰3/10

صورت‌های مالی


تاریخ عنوان شرح سال مالی نوع فایل ضمیمه
۱۴۰۲/۰۴/۲۱ صورت های مالی صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازار گردانی برلیان برای دوره سه ماه و ۱۴ روزه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲ (حسابرسی نشده) صورت های مالی صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازار گردانی برلیان برای دوره سه ماه و ۱۴ روزه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲ (حسابرسی نشده) به پیوست ارائه میگردد. صورت‌های مالی مشاهده
۱۴۰۲/۰۴/۲۱ گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازار گردانی برلیان برای دوره مالی سه ماه و ۱۴ روزه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲ گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازار گردانی برلیان برای دوره مالی سه ماه و ۱۴ روزه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲ به پیوست ارائه میگردد گزارش عملکرد مدیران مشاهده
۱۴۰۲/۰۵/۲۹ آگهی دعوت به مجمع مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۰۸با موضوع افزودن نماد برلیان به موضوع فعالیت بازار گردانی صندوق از کلیه دارندگان واحدهای ممتاز، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحبان واحدهای ممتاز و همچنین نماینده و یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع این صندوق که در ساعت۱۶:۰۰مورخ۱۴۰۲/۰۶/۰۸در محلاصفهان، خ آزادی، پلاک ۶۲، طبقه دومبرگزار می گردد حضور به هم رسانید ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ مجامع صندوق مشاهده
۱۴۰۲/۰۶/۰۶ صورت وضعیت پرتفوی صندوق اختصاصی بازارگردانی برلیان برای دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱ صورت وضعیت پرتفوی صندوق اختصاصی بازارگردانی برلیان برای دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ گزارش صورت وضعیت پرتفوی دوره‌ای مشاهده
۱۴۰۲/۰۶/۰۸ اسامی حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی برلیان مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۰۸ در خصوص افزودن نماد برلیان به فهرست نمادهای موضوع بازارگردانی صندوق اسامی حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی برلیان مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۰۸ در خصوص افزودن نماد برلیان به فهرست نمادهای موضوع بازارگردانی صندوق ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ مجامع صندوق مشاهده
۱۴۰۲/۰۶/۰۸ آگهی دعوت به مجمع مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۱۸با موضوع تغییر کارمزد مدیر صندوق در بند ۹-۳ امید نامه آگهی دعوت به مجمع مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۱۸با موضوع تغییر کارمزد مدیر صندوق در بند ۹-۳ امید نامه نظر به آگهی دعوت به مجمع منتشر شده در سامانه کدال در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۰۶ از کلیه دارندگان واحدهای ممتاز، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحبان واحدهای ممتاز و همچنین نماینده و یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع این صندوق که در ساعت۱۶:۰۰مورخ۱۴۰۲/۰۶/۱۸در محل خیابان هزارجریب خیابان آزادی پلاک ۶۲ برگزار می گردد حضور به هم رسانید ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ مجامع صندوق مشاهده
۱۴۰۲/۰۶/۱۸ اسامی حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی برلیان مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۱۸ در خصوص تغییر کارمزد مدیر صندوق اسامی حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی برلیان مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۱۸ در خصوص تغییر کارمزد مدیر صندوق به پیوست اطلاع رسانی می‌گردد. ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ مجامع صندوق مشاهده
۱۴۰۲/۰۶/۰۸ صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازار گردانی برلیان مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۰۸ با موضوع افزودن نماد برلیان به فهرست نماد های موضوع بازار گردانی صورتجلسه و تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازار گردانی برلیان مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۰۸ با موضوع افزودن نماد برلیان به فهرست نماد های موضوع بازار گردانی به پیوست اطلاع رسانی میگردد. یرو آگهی منتشر شده در سامانه کدال در تاریخ ۱۴۰۲/۰۵/۲۹ در خصوص دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری راس ساعت ۱۶:۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۰۸ در محل صندوق با حضور ۱۰۰ درصد از دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رأی٬نماینده متولی٬حسابرس صندوق برگزار گردید و درخصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود. بر اساس تأییدیه شماره ۱۲۱/۲۳۸۲۰۳ مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۲۸ سازمان بورس و اوراق بهادار، نماد "برلیان" متعلق به "صندوق سرمایه گذاری در سهام برلیان" به فهرست نمادهای موضوع بازارگردانی صندوق اضافه شد و جدول بند ۷-۱ امیدنامه صندوق بر اساس استعلام صورت گرفته از شرکت بورس اوراق بهادار تهران به شرح زیر اصلاح گردید. موضوع: در سهام برلیان (حداقل سفارش انباشته: ۵۰٬۰۰۰ حداقل معاملات روزانه: ۵۰۰٬۰۰۰ دامنه مظنه(درصد): ۲.۰۰) ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ مجامع صندوق مشاهده
۱۴۰۲/۰۶/۱۸ آگهی تصمیمات و صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازار گردانی برلیان مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۱۸ با موضوع تغییر و اصلاح هزینه مدیر صندوق بند ۹-۳ امیدنامه آگهی تصمیمات و صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازار گردانی برلیان مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۱۸ با موضوع تغییر و اصلاح هزینه مدیر صندوق بند ۹-۳ امیدنامه به شرح زیر افشا می‌شود: پیرو آگهی منتشر شده در سامانه کدال در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۰۶ در خصوص دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری راس ساعت ۱۶:۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۱۸ در محل صندوق با حضور ۱۰۰ درصد از دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رأی٬نماینده متولی٬حسابرس صندوق برگزار گردید و درخصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود. سالانه حداکثر ۲ درصد (۰.۰۲) از متوسط روزانه ارزش سهام، حق تقدم سهام و واحدهای سرمایه¬گذاری صندوق¬های سرمایه¬گذاری در سهام و مختلط تحت تملک صندوق بعلاوه ۰.۳ درصد (۰.۰۰۳) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت و واحدهای سرمایه¬گذری صندوق سرمایه¬گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و سالانه حداکثر ۲ درصد (۰.۰۲) سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی. ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ مجامع صندوق مشاهده
۱۴۰۲/۰۷/۰۱ صورت وضعیت پرتفوی صندوق اختصاصی بازارگردانی برلیان برای دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ صورت وضعیت پرتفوی صندوق اختصاصی بازارگردانی برلیان برای دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ به پیوست طبق اطلاعیه منتشر شده در کدال افشا میگردد ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ صورت‌های مالی مشاهده
۱۴۰۲/۰۷/۲۳ صورت های مالی صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازار گردانی برلیان برای دوره شش ماه و ۱۴ روزه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲ (حسابرسی نشده) صورت های مالی صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازار گردانی برلیان برای دوره شش ماه و ۱۴ روزه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲ (حسابرسی نشده) به پیوست ارائه می‌گردد. ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ صورت‌های مالی مشاهده
۱۴۰۲/۰۷/۲۳ صورت های مالی صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازار گردانی برلیان برای دوره شش ماه و ۱۴ روزه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲ (حسابرسی نشده) صورت های مالی صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازار گردانی برلیان برای دوره شش ماه و ۱۴ روزه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲ (حسابرسی نشده) به پیوست ارائه می‌گردد. ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ صورت‌های مالی مشاهده
۱۴۰۲/۰۷/۲۳ گزارش عملکرد مدیر صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازار گردانی برلیان برای دوره شش ماه و ۱۴ روزه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲ (حسابرسی نشده) گزارش عملکرد مدیر صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازار گردانی برلیان برای دوره شش ماه و ۱۴ روزه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲ (حسابرسی نشده) به پیوست ارائه می‌گردد ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ گزارش عملکرد مدیران مشاهده
۱۴۰۲/۰۸/۰۳ صورت وضعیت پرتفوی صندوق اختصاصی بازارگردانی برلیان برای دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ صورت وضعیت پرتفوی صندوق اختصاصی بازارگردانی برلیان برای دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ به پیوست که بر روی سامانه کدال منتشر دشه است اطلاع رسانی میگردد ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ گزارش صورت وضعیت پرتفوی دوره‌ای مشاهده
۱۴۰۲/۰۸/۲۲ صورت های مالی صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازار گردانی برلیان برای دوره شش ماه و ۱۴ روزه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲ (حسابرسی شده) صورت های مالی صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازار گردانی برلیان برای دوره شش ماه و ۱۴ روزه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲ (حسابرسی شده) به انظمام گزارش حسابرس اطلاع رسانی میگردد. ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ صورت‌های مالی مشاهده
۱۴۰۲/۰۹/۰۴ صورت وضعیت پرتفوی صندوق اختصاصی بازارگردانی برلیان برای دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ صورت وضعیت پرتفوی صندوق اختصاصی بازارگردانی برلیان برای دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ به پیوست انتشار یافته در تارنمای کدال اطلاع رسانی میگردد ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ گزارش صورت وضعیت پرتفوی دوره‌ای مشاهده
۱۴۰۲/۰۹/۰۵ آگهی دعوت به مجمع مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ باموضوع استماع گزارش مدیران و تصویب صورت های مالی آگهی دعوت به مجمع مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ باموضوع استماع گزارش مدیران و تصویب صورت های مالی انتشار یافته در تارنمای کدال به پیوست اطلاع رسانی می‌گردد. ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ مجامع صندوق مشاهده
۱۴۰۲/۰۹/۱۵ اسامی حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی برلیان مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ اسامی حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی برلیان مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ به شرح پیوست اطلاع رسانی می گردد ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ مجامع صندوق مشاهده
۱۴۰۲/۰۹/۱۹ آگهی تصمیمات و صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازار گردانی برلیان مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ با موضوع تصویب صورت های مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ آگهی تصمیمات و صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازار گردانی برلیان مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ با موضوع تصویب صورت های مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ ، منتشر شده در تارنمای کدال به شرح زیر اطلاع رسانی می گردد. گزارش مدیر صندوق مربوط به عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱، قرائت گردید و مورد تصویب قرار گرفت؛ گزارش حسابرس در خصوص اظهارنظر در مورد صورت¬های مالی برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ قرائت گردید و مورد تصویب قرار گرفت؛ صورت¬های مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ مورد تصویب قرار گرفت؛ روزنامه "ابرار" به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق انتخاب گردید. "موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا" به عنوان حسابرس صندوق برای سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۱۴۰۳ انتخاب گردید. ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ مجامع صندوق مشاهده
۱۴۰۲/۱۰/۰۵ صورت وضعیت پرتفوی صندوق اختصاصی بازارگردانی برلیان برای دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ صورت وضعیت پرتفوی صندوق اختصاصی بازارگردانی برلیان برای دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ به پیوست انتشار یافته در تارنمای کدال اطلاع رسانی می‌گردد. ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ گزارش صورت وضعیت پرتفوی دوره‌ای مشاهده
۱۴۰۲/۱۰/۲۰ صورت های مالی صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازار گردانی برلیان برای دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲(حسابرسی نشده) صورت های مالی صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازار گردانی برلیان برای دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲(حسابرسی نشده) به پیوست ارائه می‌گردد. ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ صورت‌های مالی مشاهده
۱۴۰۲/۱۰/۲۰ گزارش عملکرد مدیر صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازار گردانی برلیان برای دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲ (حسابرسی نشده) گزارش عملکرد مدیر صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازار گردانی برلیان برای دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲ (حسابرسی نشده)به پیوست ارائه می‌گردد. ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ گزارش عملکرد مدیران مشاهده
۱۴۰۲/۱۱/۰۷ صورت وضعیت پرتفوی صندوق اختصاصی بازارگردانی برلیان برای دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ صورت وضعیت پرتفوی صندوق اختصاصی بازارگردانی برلیان برای دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ به پیوست منتشر شده در سامانه کدال ارائه میگردد ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ گزارش صورت وضعیت پرتفوی دوره‌ای مشاهده
۱۴۰۲/۱۱/۱۵ آگهي دعوت به مجمع صندوق سرمايه گذاري در تاريخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۵ آگهی دعوت به مجمع مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۵ با موضوع تصمیم گیری در خصوص تصویب تغییرات در بند ۲-۲-۱ امیدنامه صندوق نظر به آگهی دعوت به مجمع منتشر شده در سامانه کدال در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۵ از کلیه دارندگان واحدهای ممتاز، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحبان واحدهای ممتاز و همچنین نماینده و یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع این صندوق که در ساعت ۱۴:۰۰ مورخ۱۴۰۲/۱۱/۱۵ در محل خیابان هزارجریب خیابان آزادی پلاک ۶۲ برگزار می گردد حضور به هم رسانید. ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ مجامع صندوق مشاهده
۱۴۰۲/۱۱/۲۱ آگهی دعوت به مجمع مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۰۸با موضوع تغییر شرح هزینه متولی در امیدنامه صندوق آگهی دعوت به مجمع مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۰۸با موضوع تغییر کارمزد متولی صندوق نظر به آگهی دعوت به مجمع منتشر شده در سامانه کدال در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۱ از کلیه دارندگان واحدهای ممتاز، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحبان واحدهای ممتاز و همچنین نماینده و یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع این صندوق که در ساعت۱۶:۰۰مورخ۱۴۰۲/۱۲/۰۸در محل خیابان هزارجریب خیابان آزادی پلاک ۶۲ برگزار می گردد حضور به هم رسانید ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ مجامع صندوق مشاهده
۱۴۰۲/۱۱/۲۱ آگهی تصمیمات و صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازار گردانی برلیان مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۵ در خصوص افزودن نماد خبرنا به فهرست نمادهای موضوع بازارگردانی صندوق آگهی تصمیمات و صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازار گردانی برلیان مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۰۸ در خصوص افزودن نماد خبرنا به فهرست نمادهای موضوع بازارگردانی صندوق ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ مجامع صندوق مشاهده
۱۴۰۲/۱۱/۱۵ اسامی حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی برلیان مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۵ در خصوص افزودن نماد خبرنا به فهرست نمادهای موضوع بازارگردانی صندوق اسامی حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی برلیان مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۵ در خصوص افزودن نماد خبرنا به فهرست نمادهای موضوع بازارگردانی صندوق ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ مجامع صندوق مشاهده
۱۴۰۲/۱۲/۰۱ صورت وضعیت پرتفوی صندوق اختصاصی بازارگردانی برلیان برای دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ صورت وضعیت پرتفوی صندوق اختصاصی بازارگردانی برلیان برای دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ به پیوست منتشر شده در سامانه کدال ارائه می گردد. ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ گزارش صورت وضعیت پرتفوی دوره‌ای مشاهده
۱۴۰۲/۱۲/۰۸ اسامی حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی برلیان مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۰۸ در خصوص تغییر کارمزد متولی صندوق به پیوست اطلاع رسانی می‌گردد. اسامی حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی برلیان مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۰۸ در خصوص تغییر کارمزد متولی صندوق به پیوست اطلاع رسانی می‌گردد. ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ مجامع صندوق مشاهده
۱۴۰۲/۱۲/۱۲ آگهی تصمیمات و صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازار گردانی برلیان مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۰۸ جهت تصمیم گیری در خصوص تصویب تغییرات در امیدنامه صندوق - هزینه های صندوق آگهی تصمیمات و صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازار گردانی برلیان مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۰۸ جهت تصمیم گیری در خصوص تصویب تغییرات در امیدنامه صندوق - هزینه های صندوق به پیوست آگهی منتشر شده در سامانه کدال ارائه می‌گردد. ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ مجامع صندوق مشاهده
۱۴۰۳/۰۱/۰۶ صورت وضعیت پرتفوی صندوق اختصاصی بازارگردانی برلیان برای دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ صورت وضعیت پرتفوی صندوق اختصاصی بازارگردانی برلیان برای دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ به پیوست منتشر شده در سامانه کدال ارائه می گردد. ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ گزارش صورت وضعیت پرتفوی دوره‌ای مشاهده
۱۴۰۳/۰۱/۱۹ آگهی دعوت به مجمع مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ با موضوع تصمیم گیری در خصوص تصویب تغییرات در امیدنامه صندوق - سایر بخش های امیدنامه نظر به آگهی دعوت به مجمع منتشر شده در سامانه کدال در تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ از کلیه دارندگان واحدهای ممتاز، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحبان واحدهای ممتاز و همچنین نماینده و یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع این صندوق که در ساعت ۱۴:۰۰ مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ در محل خیابان هزارجریب خیابان آزادی پلاک ۶۲ برگزار می گردد حضور به هم رسانید. ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ مجامع صندوق مشاهده
۱۴۰۳/۰۱/۱۹ اسامی حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی برلیان مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ به پیوست اطلاع رسانی می‌گردد. اسامی حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی برلیان مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ به پیوست اطلاع رسانی می‌گردد. ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ مجامع صندوق مشاهده
۱۴۰۳/۰۱/۱۹ تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ تصمیمات و صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازار گردانی برلیان مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ جهت تصمیم گیری در خصوص افزودن نماد قچار به فهرست نمادهای بازارگردانی صندوق ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ مجامع صندوق مشاهده
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ اطلاعات و صورت های مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ اطلاعات و صورت های مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ به شرح اطلاعیه منتشر شده در کدال به استحضار می رسد. ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ صورت‌های مالی مشاهده
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ گزارش عملکرد مدیر صندوق دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ گزارش عملکرد مدیر صندوق دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ به شرح اطلاعیه کدال به استحضار می رسد. ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ صورت‌های مالی مشاهده
۱۴۰۳/۰۲/۰۵ صورت وضعیت پرتفوی صندوق اختصاصی بازارگردانی برلیان برای دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ صورت وضعیت پرتفوی صندوق اختصاصی بازارگردانی برلیان برای دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ منتشر شده در سامانه کدال به پیوست ارائه می گردد گزارش صورت وضعیت پرتفوی دوره‌ای مشاهده
۱۴۰۳/۰۳/۰۵ صورت وضعیت پرتفوی صندوق اختصاصی بازارگردانی برلیان برای دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ صورت وضعیت پرتفوی صندوق اختصاصی بازارگردانی برلیان برای دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ به شرح اعلامیه منتشر شده در کدال به استحضار می‌رسد. ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ گزارش صورت وضعیت پرتفوی دوره‌ای مشاهده
۱۴۰۳/۰۳/۰۱ صورت های مالی صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازار گردانی برلیان برای دوره شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند۱۴۰۲ (حسابرسی شده) صورت های مالی صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازار گردانی برلیان برای دوره شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲ (حسابرسی شده) به انظمام گزارش حسابرس اطلاع رسانی میگردد. ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ صورت‌های مالی مشاهده
۱۴۰۳/۰۳/۰۱ گزارش عملکرد مدیر صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازار گردانی برلیان برای دوره شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲ (حسابرسی شده) گزارش عملکرد مدیر صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازار گردانی برلیان برای دوره شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲ (حسابرسی شده) به شرح اعلامیه منتشر شده در کدال ارائه می‌گردد. ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ صورت‌های مالی مشاهده
۱۴۰۳/۰۳/۰۷ آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ پیرو اطلاعیه منتشر شده در کدال به استحضار می‌رسد. ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ مجامع صندوق مشاهده
۱۴۰۳/۰۳/۲۳ اسامی حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری "اختصاصی بازارگردانی برلیان" مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ به شرح پیوست اطلاع رسانی می‌گردد. اسامی حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی برلیان مورخ ۱۴۰۳/۰۳ /۲۳به شرح پیوست اطلاع رسانی می‌گردد. ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ مجامع صندوق مشاهده
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ آگهی تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ تصمیمات و صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازار گردانی برلیان مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ جهت تصمیم گیری در مورد تصویب تغییرات هزینه بند ۹-۳- امیدنامه به شرح اعلامیه منتشر شده در کدال اطلاع رسانی می‌رسد. ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ مجامع صندوق مشاهده